ΣΚΟΠΟΣ

Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η ολιστική προσέγγιση και μελέτη των μεταβολών που συντελούνται σε μια λεκάνη απορροής, περιλαμβάνοντας σε ένα ενιαίο ερευνητικό σχήμα το χερσαίο και το παράκτιο/ θαλάσσιο χώρο που συνήθως μέχρι σήμερα μελετώνται αποσπασματικά. Για τον σκοπό αυτό, στα πλαίσια του παρόντος έργου θα αναπτυχθούν και θα συνδυαστούν σύγχρονες μεθοδολογίες με στόχο την διεπιστημονική και πολυεπίπεδη έρευνα σε ένα ευαίσθητο πιλοτικό σύστημα μιας λεκάνης απορροής, στα πλαίσια των σύγχρονων προσανατολισμών της έρευνας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής προσπάθειας θα είναι ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και αποκατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί όλα τα επιμέρους, βελτιστοποιημένα περιβαλλοντικά εργαλεία, μοντέλα και δείκτες (βιολογικοί, υδρολογικοί, ρυπαντικοί, κοινωνικοοικονομικοί, κτλ) ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας ολιστικής θεώρησης του υδάτινου οικοσυστήματος.

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης των διάφορων παραγόντων του υδάτινου οικοσυστήματος, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη ανάλυση των επιπτώσεων από την εφαρμογή διάφορων διαχειριστικών σεναρίων καθώς και να αξιολογούνται και να προκύπτουν κάθε φορά οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αποκατάστασης. Έτσι, το προτεινόμενο έργο θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος της πραγματικά ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης.

Η καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι η διασύνδεση μοντέλων που προσομοιώνουν διάφορες επιμέρους περιβαλλοντικές διεργασίες, με βιοτικούς και αβιοτικούς δείκτες όπως και με πηγές επιβάρυνσης με στόχο μια ολιστική οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης. Το έργο συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής (2008/56/ΕΕ), της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και θα συνεισφέρει τόσο στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων όσο και στην εξοικονόμηση πόρων, καθώς τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης θα στοχεύουν πλέον στα πραγματικά αίτια υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο έργο θα συμβάλλει στην προσαρμογή και ενδεχομένως στην αναθεώρηση των ανωτέρω Οδηγιών για να συνάδουν με τις Ελληνικές Περιβαλλοντικές Συνθήκες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s