ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

1) Την εντατική παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης μέσω δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, σε συνδυασμό και με επιτόπιες δειγματοληψίες,

2) Τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για περιβαλλοντικά ατυχήματα (ρύπανση υδάτων,) και φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, ξηρασία),

3) Την εκτίμηση και χαρτογράφηση της κατανομής στο χώρο των διαφόρων βιολογικών συνιστωσών του θαλάσσιου οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και των μεταβολών τους ως συνέπεια των μεταβολών της λεκάνης απορροής με την υδρακουστική τεχνολογία

4) Στη διερεύνηση των αιτιών και συνθηκών εμφάνισης τοξικού φυτοπλαγκτού

5) Την απογραφή του παράκτιου αλιευτικού στόλου που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και των ενασχολήσεων (métier) αυτού, σε μηνιαία βάση με των αλιευτικών παραμέτρων και προσδιορισμός των επιδράσεων της λεκάνης απορροής στα αλιευτικά αποθέματα της περιοχής.

6) Την καταγραφή των οστρακοκαλλιεργειών και την εκτίμηση της ανοχής του θαλάσσιου οικοσυστήματος για την πιθανή εγκατάσταση επιπλέον μονάδων.

7) Την εφαρμογή υδρολογικών και βιολογικών δεικτών και μοντέλων για την κατανόηση και την ποσοτικοποίηση των βιογεωχημικών διεργασιών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών του υδάτινου οικοσυστήματος,

8) Τη βελτιστοποίηση και σύζευξη των επιλεχθέντων περιβαλλοντικών δεικτών και μοντέλων έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ολοκληρωμένη προσομοίωση της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης, κάτι που είναι απαραίτητο για την λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης των υδατικών πόρων,

9) Τη δημιουργία ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και αποκατάσταση της λεκάνης απορροής και του παράκτιου χώρου, που θα χρησιμοποιεί τα βελτιστοποιημένα και συζευγμένα περιβαλλοντικά μοντέλα και τα δεδομένα του προγράμματος παρακολούθησης προκειμένου να ποσοτικοποιεί τις επιπτώσεις και να προκρίνει τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αποκατάστασης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s