ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του έργου και τα σχετικά παραδοτέα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Τίτλος Ενότητας Εργασίας Παραδοτέα
Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην λεκάνη απορροής και στην παράκτια ζώνη Διαδικτυακή βάση δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων

Σύστημα ενημέρωσης και έγκαιρης προειδοποίησης για περιβαλλοντικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές

Ανασκόπηση για τις τοπικές διαχρονικές τάσεις σε παραμέτρους όπως η υδρομετεωρολογία, οι χρήσεις γης, ο ρυθμός ιζηματοαπόθεσης και διάβρωσης, τα οικοσυστήματα και η ποιότητα των υδάτων Τεχνική έκθεση με τις βιβλιογραφικές αναφορές παρελθουσών ερευνών και μελετών για το περιβάλλον της περιοχής

Τεχνική έκθεση με την μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος της περιοχής

Τεχνική έκθεση με την λίστα εμπλεκομένων στην διαχείριση υδάτων

Επιτόπια παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης και δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων Τεχνική έκθεση προτεινόμενων δεικτών διαχείρισης με βάση την διεθνή εμπειρία

Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας

Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση δεικτών / μοντέλων εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης. Μελέτη αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και της οικολογικής ποιότητας Υδρολογικό και υδροχημικό μοντέλο της περιοχής μελέτης

Τεχνική έκθεση με το σύστημα ταξινόμησης της υδρομορφολο-γικής ποιότητας και τις επιπτώσεις από τα διαχειριστικά και κλιματικά σενάρια

Τεχνική έκθεση με τους βελτιστοποιημένους βιολογικούς δείκτες για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας

Παρακολούθηση των μεταβολών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, σε συνάρτηση με τις μεταβολές των ποτάμιων εκροών Εποχιακοί χάρτες κατανομής των ψαριών

Εποχιακοί χάρτες κατανομής των διαφόρων ψευδοειδών πλαγκτονικών οργανισμών σε σχέση με τις εκροές του ποταμού

Ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων κατανομής του ζωοπλαγκτού

Τεχνική έκθεση για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, προτεινόμενα έργα προστασίας και οικονομικές επιπτώσεις

Τεχνική έκθεση με την μελέτη αλιευτικής δραστηριότητας και βιοποικιλότητας της περιοχής και Χάρτες πεδίων ωοτοκίας

Ανάπτυξη συστήματος υποβοήθησης διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης και σχεδιασμός δράσεων αποκατάστασης Τεχνική έκθεση με τις προδιαγραφές του λογισμικού διαχείρισης και αποκατάστασης

Λογισμικό διαχείρισης και αποκατάστασης λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s