ΤΟ ΕΡΓΟ

Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου ΚΡΗΠΙΣ, με τίτλο: ‘Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκανης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης‘, στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού και Μαλιακού Κόλπου.

Σκοπός του έργου είναι η εξέλιξη, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής και του παράκτιου συστήματος που θα υποστηρίζει μια στρατηγική ολιστικής και αειφόρου ανάπτυξης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας θα μελετηθούν οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές αλλά και απο τις διαχρονικές μεταβολές των χρήσεων γης στην οικολογική ποιότητα των υδάτινων σωμάτων ενώ θα εγκατασταθεί δίκτυο σταθμών αυτόματης παρακολούθησης που θα αποτελέσει και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για περιβαλλοντικά ατυχήματα και φυσικές καταστροφές (ρύπανση υδάτων, πλημμύρες, ξηρασία, κτλ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του προγράμματος Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ με συνολικό προυπολογισμό 880.650 ευρώ και θα διαρκέσει 26 μήνες.

logo3